Zaposlitev v skladu z organizacijo dela ole

Vèasih je hodil v korporacijo, ki se ukvarja s pohi¹tvom. Lastnik je zaposloval ljudi v podjetjih, tudi v skladi¹èih, ki se poèutijo v razliènih krajih. Delal sem v tem skladi¹èu. Hi¹a je bila prenizka, ko je bila kolièina blaga, ki jo je imela, hranjena. Neustrezen razvoj prostora je bil namenjen paradoksalnim situacijam, saj je moral isti delavec èakati ¹e nekaj minut za naslednji, ker je bila pot, postavljena med kupi opreme za prevoz tovora na avtomobile, prenizka.

Potem sem spoznal, da je v dnevnem gibanju èas tega sveta neproduktiven. ©e ena stvar, ki je podalj¹ala knjigo, je bila svetla osvetlitev, navsezadnje je bilo dovolj, da bi montirali svetle sveèe, ki bi re¹ile problem. Zaposleni, ki je naroèil mo¹kega, namesto da bi videl oznako izdelka na daljavo, se je moral skloniti in preiskati ter pogosto imeti telefonsko luè. Kot v tem primeru lastnik popolnoma ni posveèal pozornosti takim stvarem, saj je imel kasnej¹i zahtevek za datum izvr¹itve naroèila. Mislim, da je pravi kraj ali isto orodje, blago in vsak element, ki ga uporablja vsak delovni èas, zelo pomemben. Ne le uèinkovitost takega zaposlenega in s tem tudi vi¹ina stro¹kov, ker je izraz denar, vendar je tak zaposleni pogosto moten, ker lahko organizira nekaj hitreje, po ni¾ji ceni moèi. Obstaja veliko elementov, ki izbolj¹ujejo kakovost izdelkov v skladi¹èu. Najpomembnej¹a stvar je dobra razsvetljava, torej fluorescenène sijalke in zdravo upravljanje z blagom, ki ga izberete v skladi¹èu, tako da tip ne pade nad na¹e noge. Glede na vrsto revije moramo biti pozorni na temperaturo v notranjosti in na stopnjo vlage. V tem primeru, kjer je pohi¹tvo omenjeno, mora biti prostor izjemno suh, saj bo vlaga ¹kodljivo vplivala na telo, iz katerega je izdelana oprema. To so osnove, toda ko vidite, da morajo celo velika podjetja pozabiti na doloèene zadeve.