Yerba zasvojenost

Odvisnost od pornografije je patolo¹ko vedenje (na robu spolne zlorabe in spletnega holizma, ki raèuna na popolno podreditev dnevne rutine gledanju pornografskega materiala. Za odvisnike je gledanje pornografskega filma dober naèin za doseganje spolnega zadovoljstva, zato mu klasièni spolni odnos preneha biti privlaèen. Niè ne ¹kodi uspehu, kadar se med samozadovoljevanjem uporablja porno film, ali kot del predigre, ki poveèuje navdu¹enje obeh partnerjev. Z motnjo gremo v akcijo ¹ele potem, ko je prizadet celoten urnik dneva v smislu mo¾nosti pridobivanja zadovoljstva od nenehnega pogleda na pornografske materiale. Oseba z odvisnostjo od pornografije se ukvarja s gledanjem pornografije celo na delovnem mestu ali v èasu, ki jo je treba porabiti za razmi¹ljanje ali izpolnjevanje drugih dol¾nosti. Zdravljenje je primerna terapevtska re¹itev, ko odvisnik zaène èutiti, da izgublja skrbni¹tvo nad poljsko usodo in da patolo¹ki nagon zaène narekovati strategijo vsakdanjega ¾ivljenja.

Èeprav gledanje pornografije pri otrocih lahko povzroèi opusto¹enje v njihovi psihi, pri odraslih (zavedajoè se obièajne narave obravnavanega gradiva, ponavadi ni take nevarnosti. Vendar, pod pogojem, da ni zadnje odvisnosti od pornografije, tj. Neomejene zasvojenosti, ki ustvarja prete¾ko vse druge vidike ¾ivljenja osebe. Izbranih je pet stopenj zasvojenosti s pornografijo: odkrivanje, eksperimentiranje in iskanje, neobèutljivost, stopnjevanje in izvajanje. Zdravljenje odvisnosti se veèina ¾ensk zaène ¹ele po doseganju pete faze, ko (¹e vedno vznemirljivo pasivno gledanje pornografskega materiala zdaj ne prina¹a zadovoljstva. Ob uporabi ¾e razpolo¾ljivega erotiènega potenciala interneta, odvisniki zaèenjajo iskati prilo¾nosti za vkljuèitev svojih sposobnosti v stanovanje, kar se lahko izka¾e za neugodno za nove vrste. Na ¾alost je pogosto le izku¹nja neprijetnih posledic obravnavanega vedenja treznost spolne delavke iz ljubezni do pornografije in mu priskrbi vzroke, ki so potrebni za raèun storitve.