Vpra alnik za samoocenjevanje

Poljski predpisi pravijo o mo¾nosti sprejemanja popusta za nakup fiskalnega tiskalnika, posnet thermal hd. Ta olaj¹ava je donos 90% nakupne cene, ne sme presegati 700 PLN. Hkrati, èe podjetnik kupi veè naprav, se posojilo izraèuna za vse loèeno in ne za ¹ir¹o javnost. Kako je olaj¹ava za nakup blagajne dobra in vam bo prihranila veliko denarja.

Vredno je izkoristiti to mo¾nost. Vedno obstajajo pravila za uporabo tak¹nega popusta. Uveden je zakon o davku na izdelke in storitve.Prvo pravilo je, da je treba v naslovu davka navesti ¹tevilo blagajn, ki se uporabljajo za bele¾enje prometa, in zneska davènega dolga. Poleg tega je treba vrniti tudi naslov, na katerem bodo uporabljeni zneski. Treba je razmisliti o tem, da je treba tak uèinek predlo¾iti pred zaèetkom uporabe blagajn.Drugo pravilo je, da je treba ohraniti doloèene datume, v katerih mora davèni zavezanec namestiti in zagnati lastnino iz prijavljenih blagajn.Poleg tega mora ta znesek izpolnjevati tehniène pogoje, ki so doloèeni v Zakonu o DDV. Kako in kako izvajati posebne funkcije. Na primer, mora omogoèati varen pretok informacij zunanjim medijem. Registrske blagajne se zato tehnièno pregledajo pred izdajo vloge za povraèilo za njihov prejem.To pravilo dela za ljudi, ki so odstopili od DDV. Za pridobitev povraèila za nakup blagajne morajo te osebe dodatno vrniti loèeno prijavo, ki vsebuje podrobne informacije o davènem zavezancu. Na primer, v takem projektu bi radi vnesli svoje ime in priimek, podatke o naslovu, davèno identifikacijsko ¹tevilko (NIP in ¹tevilko va¹ega banènega raèuna, na katero lahko neposredno prejmete nadomestilo za nakup take blagajne. Rok za pridobitev takega povraèila je 25 dni od trenutka, ko je zavezanec vlo¾il naslednji zahtevek.Èe povzamemo, se je treba spomniti zgoraj navedenih pravil. Po izvr¹itvi je treba priznati davèno olaj¹avo za nakup blagajne.