Vodenje knjige evidenc osnovnih sredstev

Obveznost vodenja evidenc preko internetne naprave v strukturi blagajne v dveh tisoè sedemnajstih letih bodo premaknili vsi podjetniki, ki izvajajo gospodarsko kampanjo in ponujajo svojo privlaènost in pomoè subjektom brez registrirane poslovne dejavnosti in kmetom pav¹alom. Novice v fiskalnih zneskih se zaènejo postopoma.

V letu 2015 v pristojnosti zakonodajalca odpravijo od izvajalcev, da odpravi obveznost vodenja elektronske evidence subjektov, med katerimi videla oèitno kr¹itev. Te kr¹itve predvsem posledica nezadostnega dejanskega trgovanja s pomoèjo opravljenega dela, tako da se prilega v dvajset tisoè promet, je uspeh, ki ni sledila dol¾na voditi evidenco blaga in denarne pomoèi preko POSNET in upravljanje s svojimi prejemki. Industries, ki je pogosto dal dejanje s tem standardom, po mnenju ministrstva za finance o naèinih avtomobilov, diagnostiène postaje za vozila, zdravniki, zobozdravniki, frizerji in delujejo menz na podroèju izobra¾evalnih ustanov in jih te institucije upravljajo. Zakonodajalec prav tako trdi, da je evidentiranje prometa vseh poslovnih subjektov, ki ponujajo storitve za potro¹nike brez dela finanènih in registriranih za pav¹alno kmete velik korak na koncu poveèa preglednost in konkurenènost na trgu, poleg tega pa zagotavlja la¾je in bolj priljubljena, da uveljavljajo svoje pravice pred potro¹nikov sodi¹èu. V skladu s èetrtim odstavkom uredbe, kot je navedeno, da so objekt, ki izvaja servisna dela na zamenjavo pnevmatik, izku¹enj in tehniènih raziskavah in davèni svetovalci, frizerji in cosmetologists dol¾an takoj¹njo namestitev blagajno s prvim dnem januarja 2017. V naslednjih primerih, so podjetniki, ki niso vkljuèeni v posebnih predpisih so enaka èasu dveh mesecev od roka, ki je presegla dvajset tisoè zlotov namestiti blagajno.