Usposabljanje zaposlenih na ceno na nakup

Tehnièna dokumentacija torej vsebuje opremo za dokumente, naèrte, risbe ali tehniène izraèune, ki povzroèijo, da so podatki potrebni za izdelavo doloèenega izdelka.

investicijsko dokumentacijo, tj. podatke, potrebne za izpolnitev doloèene nalo¾be,tehnolo¹ke dokumentacije ali podatkov, potrebnih za izvedbo monta¾e in predelave, tj. splo¹nega tehnolo¹kega postopka,projektno dokumentacijo, to je projekte gradbenih objektov ali njihovo kolièino,znanstvene in tehniène dokumentacije, obstajajo raziskovalne priprave.

Ta vrsta dokumentacije je pod dvema osebama:

matrice ali risbe na tehniènih natisih,arhivskih kopij, torej, je niz v vseh berljivih natisne.

Prevajanje tehniène dokumentacije opravijo prevajalci, ki so poleg odliènih jezikovnih znanj tudi strokovnjaki za doloèeno tehnièno stvar, ki zagotavlja ne le dober prevod iz ciljnega jezika, temveè tudi ustrezno terminologijo, ki varuje prejemnika storitev od morebitnih napak pri prevajanju. enako lahko povzroèi velike posledice pravnega in tehniènega vidika.

Èe naroèamo prevod tehniène dokumentacije, moramo najprej paziti na kompetentnost prevajalca. Verjetno oseba, ki pozna samo tuje jezike, ne more obstajati. Tehnièni prevajalec potrebuje usposobljeno osebo in ob¹irno znanje o doloèeni tehnièni industriji, daleè pa je, da se odloèi za storitve specializiranih prevajalskih podjetij. Poleg tega se je treba zavedati, da tehnièna dokumentacija ni le besedilo, temveè tudi karte, oblike in sistemi, zato mora dober prevajalec tehniène dokumentacije ponuditi in ujemati podatkovne grafe z drugim jezikom, da se zagotovi najveèja berljivost (je zadnja storitev tako imenovanega prekinitve in shranjevanje besedila.

Èe povzamemo, ¾elimo ¹teti osebo, da ne bo vsaka ¾enska, ki govori tuje jezike in ki lahko prevede, dovolj kompetentna, da enkrat opravi tehnièni prevod. Veliko je torej poiskati prevajalsko podjetje, ki je specializirano samo za tehniène prevode, tako da bomo lahko zagotovili, da bo dokument, ki je pomemben za nas, preveden v odgovoren in pravilen slog.