Usposabljanje podjetij za usposabljanje

Èlovek je sestavljen iz vsega njegovega ¾ivljenja, vsaj gleda na to stali¹èe in ¾elimo prièakovati tak¹no resniènost. Èe je res, potem se zdi, da je vsaka uèna metoda priroèna in dragocena, ker nam daje vse veè in bolj intenzivno iskanje lastnih ciljev. Dana¹nji tip odraslega posameznika dnevno ni bolj uèinkovit slog za pridobivanje dragocenega znanja, kot z usposabljanjem. Korporacije, pa tudi srednje velika podjetja pogosto po¹iljajo svoje ljudi za posebno izobra¾evanje.

Sodelovanje v vaji je toèno doloèen èas, vkljuèno z va¹im naporom, vendar je skoraj vedno vedno bolj na poti. V stalnem stanovanju pa si ne moremo privo¹èiti zadnjega, da zaènemo s knjigo, ali z lastnim uèiteljem in zaènemo z novo ve¹èino. Preveè smo zasedeni, nimamo denarja ali motivacije. Na koncu sploh ne treniramo in ne ¹irimo obzorij. To posledièno vodi v popolno nazadovanje v zadnjem, kar naredimo. Nismo ustvarjeni za prevzemanje novih izzivov, nismo dovolj usposobljeni na doloèenem podroèju, ne moremo se razviti. Pri delu na podjetni¹kih usposabljanjih smo lahko preprièani, da so informacije, ki jih prejmemo, avtentiène, da smo dobro obve¹èeni in da bomo pridobljeno znanje lahko uporabili v perspektivah. Tovrstne dejavnosti se vedno izplaèajo, ne glede na zadnje, kar profesionalno u¾ivamo. Poleg tega je preveden prevod tako ne le veèja kompetenca, ampak tudi zmo¾nost "natanènej¹e" prilagoditve na¹ega ¾ivljenja ali pridobitve promocije. & Nbsp; delodajalec, ki vidi, da se ¹e uèimo, ugotavljamo, da smo èista investicija in da lahko podjetju prinesemo koristi. Ta zaposlitev nas bo naredila komercialne in s strastjo bo uspel. Dokonèanje ¹tudij v tistem èasu ni zagotovilo, da bomo na trgu postali prodajni izdelek, veè kot le zagotovilo, da bomo imeli vse potrebno znanje. Na posebnih treningih se lahko nauèite veliko veè, vèasih pa uporabite svoje kvalifikacije v praksi in dose¾ete bolj¹e rezultate. To nas motivira, da nadaljujemo z delom in da postanemo bolj¹i in bolj¹i.