Usposabljanje hotelskih delavcev

Mesni izdelki se uporabljajo za opis razliènih mesnih izdelkov, ki izhajajo iz surovine, od zamenjave prekajenega mesa do mesnih izdelkov, izdelanih iz posebnega kosa su¹enega mesa. Ta su¹ilni in tehnolo¹ki proces je sestavljen iz uèinka slanice ali me¹anice za su¹enje mesa, ki je posledica barvne registracije in ustvarjanja znaèilnega okusa in dodatka mesa. Prodaja grozdnih suhomesnih izdelkov, zahvaljujoè su¹enju, podalj¹uje trajnost na¹ih izdelkov z zaviranjem rasti slabih in razjedenih bakterij. Zahvaljujoè temu lahko uporabnikom traja dlje èasa, da poskusijo najljub¹e mesne izdelke, ne da bi skrbi, da se bodo kljub ohranjanju v hladilniku prezgodaj pokvarili.

Pijaèa med najbolj obièajnimi mesnimi izdelki, ki jih prodajajo trgovci na debelo s prekajenim mesom, je odlièna ¹unka, najpogosteje svinjskega izvora. Pr¹ut se kupuje na hrbtu pra¹ièa ali divjega pra¹ièa, je delikatesni proizvod, ki se ponuja kot ohlajen ali zamrznjen izdelek s kostjo ali brez nje. Pravilna barva mi¹ic v ¹unki mora biti med svetlo ro¾nato do rdeèo, ma¹èoba pa bo zagotovo obarvana belo s kremnim ali ro¾nato odtenkom. Druga vrsta klobase, ki je najpogostej¹a med poljskimi potro¹niki, je glasna klobasa v vsem svetu. No, klasièna klobasa tako niè novega kot nasoljena, mleta svinjina z dodatkom zaèimb in vstavljena v celulozno ohi¹je ali èrevo.

Posebne podnebne razmere v poljskem svetu so pripeljale do tega, da je bila na Poljskem klobasa doloèena s kajenjem namesto naravnega procesa su¹enja, ko se v Sredozemlju konèa z ni¾jo vla¾nostjo. Vèasih so veletrgovci klobas kot klobase omenili mesni in delikatesni proizvod, ki ne vsebuje samo svinjine, temveè tudi pomembne primesi mesa drugih klavnih ¾ivali (npr. Goveje meso, konjsko meso, jagnje, perutnina, kunci, nutrija ali osel. Razlog za tak¹ne dejavnosti so bili ekonomski razlogi, saj je bilo svinjsko meso draga surovina, zato je bilo njeno pomanjkanje dopolnjeno z razliènimi metodami mesa. V tem postopku je bil do zadnjega trenutka zabele¾en stereotip, da se salama dostavlja iz oslovskega mesa, hrenovke iz nutrije, kabanov iz konjskega mesa in klobase, ki vsebujejo perutninsko meso.