Tehnolo kega razvoja v prihodnosti

Raèunalniki se uèijo neprekinjeno veè desetletij. Hkrati se nenehno izbolj¹uje njihova programska oprema in okolja, v katerih je mogoèe ustvariti programe v mnogih velikih jezikih. V zadnjem desetletju lahko opazimo poseben razvoj tehni¹ke znanosti. Eden od dokazov za to je nastanek integriranih informacijskih sistemov. V nadaljevanju bomo opisali, kaj so tudi njene prve prednosti.

Zgoraj omenjeni pojem vkljuèuje informacijske sisteme, ki podpirajo upravljanje. Poleg tega so izdelani v modularni ali celoviti obliki in lahko podpirajo vsa podroèja upravljanja. Integrirani informacijski sistem je izjemno napreden razred teh metod iz vseh obstojeèih, katerih dejavnost je dejavnost upravljanja v blagovnih znamkah ali institucijah. Njegova glavna naloga je avtomatizirati izmenjavo podatkov med razliènimi oddelki podjetij, s katerimi se ukvarja. Poleg tega sodeluje pri izbolj¹anju prenosa informacij med njo in drugimi subjekti. Lahko so druga podjetja iz okolja, kot so banke ali davèni uradi.Glavne prednosti integriranih raèunalni¹kih sistemov so: energija za funkcionalno kompleksnost, uèinkovita integracija podatkov, pomembna funkcionalna fleksibilnost in odprtost. Prav tako je treba omeniti, da so tehnolo¹ko in vsebinsko zelo napredni.Te metode kljub izredni uporabnosti ne konèajo in se ne uèijo in predstavljajo nekaj osnovnih razvojnih ciljev. Njihova pijaèa je popolnej¹a ponudba poslovnih storitev.Prvi razvojni trend je gospodarstvo z viri podjetij. Opredelimo zadnje sisteme, ki podpirajo upravljane vire podjetja ali sodelovanje skupine podjetij. To se naredi z zbiranjem velikih kolièin informacij, ki vam omogoèajo pripravo naèrtovanih operacij na njih.Druga izmed njih bo upravljanje odnosov z mo¹kimi, niz postopkov in orodij, ki jih ima velika oseba v odnosih s stranko.Mislim, da je uvedba integriranih informacijskih sistemov popolnoma zadostna.