Strokovni finaneni teeaji

Nakup programske opreme za podjetje se pogosto pripisuje velikim stro¹kom. Eden od naèinov za ekonomijo je iskanje cenej¹ih ali celo brezplaènih nadomestkov. Prosti programi pri plaèilu pogosto nimajo enake funkcionalnosti. Razlika med njimi se najpogosteje nana¹a na podporo problemom, s katerimi se lahko sooèajo pri sprejemanju.

Plaèane razlièice odlikuje hitro in celovito re¹evanje problemov na¹ih uporabnikov. V uspehu brezplaènih razlièic bomo ponavadi tatovi, ki se sami spopadamo s te¾avami, ali poiskati storitev na oddaljenem forumu za uporabnike programske opreme. Problem izdajanja dodatne pristojbine za programsko opremo je izjemno obèutljiv, èe ne obstaja ali je primeren za dostopno ceno. ©tevilne mo¾nosti, ki jih doloèen program verjetno ne bo v celoti uporabil v va¹em podjetju, vam bodo dali izdelek, ki ga veèina ne priporoèate. V tem primeru je uèinkovit naèin izvesti prilo¾nost za predstavitev. Enova demo program je odlièen primer tak¹ne programske opreme. Uporabniku tudi ni treba kupiti, vendar ustvarja z nekaterimi omejitvami, ki niso v celotni razlièici. Na primer, dokumenti, ki bodo izdani s pomoèjo programa envo, bodo imeli naslov, ki bo imel oglas za problem uporabljene verzije programa. Poleg tega bo demo razlièica omogoèila omejeno ¹tevilo vnosov v bazo podatkov. Kljub uspehu, ko se podjetnik odloèi za eksperimentiranje v ¹iroki skupini, bo lahko brez te¾av ustvaril ¾e ustvarjeno bazo podatkov. Tak¹na izdaja je ¹e posebej dobra za otroke in mala podjetja, ki ne ¾elijo nositi velikih programskih teèajev, ki jih verjetno ne bodo uporabljali na ¹iroko. Demo razlièica omogoèa tudi brezplaèno povezavo s tehniènim nasvetom proizvajalca programske opreme.