Rudarske naravne nesreee 2014

Rudarstvo v bli¾nji okolici je najbolj dragoceno v vsakem svetu, poleg tega pa je kljub slojem metana premog najvarnej¹i. Varnost je bila dose¾ena z uporabo razliènih metod in za¹èitnih ukrepov, s èimer smo omejili mo¾nost v¾iga ali eksplozije metana.

Da bi se izognili eksploziji metana, zmanj¹amo prisotnost v¾igalnih dejavnikov, ki jih lahko omejimo z uporabo ustreznih naprav. V razmerah rudnika ali meje ali prednika obstaja ¾elja po vkljuèitvi elektrike, ki oskrbuje kombajne in transportne transporterje. Danes je zaradi iskrenja po¹kodovanih kablov ali nastanka elektriènega obloka pri¹lo do v¾iga in eksplozije metana. Zato je poleg polnih elektriènih naprav usmerjena tudi dodatna za¹èita pred eksplozijo. Zahvaljujoè tej za¹èiti, ki jo uporabljamo pri vseh orodjih in strojih, zmanj¹amo prodor elektriènega potenciala v center metana, tako da v primeru okvare ne bo pri¹lo do tragedije. Rudarski elektrièarji, ki opravljajo rudni¹ke parcele, so posebej usposobljeni na podroèju za¹èite pred eksplozijami in ognjevarni, tako da lahko sami varno zavarujejo tudi posamezne podzemne ljudi, ki ustvarjajo osebne dejavnosti. Vsak elektrièar, vsakih pet let, mora raèunati na zaèetek tak¹nega usposabljanja, kar bo imelo za posledico izpit, zaradi katerega se bodo njegove informacije osve¾ile in spoznale predpise in sloge dose¾kov, odpornih proti ognju in eksploziji.Za¹èita pred eksplozijo in ognjevarnost sta pomembna elementa, ki se uporablja na vseh rudnikih, zaradi èesar je zmanj¹ana nevarnost eksplozije metana.