Rezalnik v predalu

https://green-barley-p.eu/si/

Vsi mi cenimo naprave in stroje, ki nam nekako pomagajo v polo¾aju, ali vsaj poenostavimo na¹e delo. Pijaèa iz tak¹nih naprav, ki pomaga nekomu, da dela je èarovnik slicer 310p. Lahko reèemo, da je nepogre¹ljiv pripomoèek za gostinstvo, ki je nepogre¹ljiv v vseh gostinskih obratih, v vseh trgovinah in na domaèih poljih.

Rezanje razliènih izdelkovTe¾ko si je predstavljati trgovino, ki nima tak¹ne opreme. Sedanja generacija ne kupi narezkov ali sira za kilograme, ker ni potrebe, saj v trgovinah nenehno priporoèajo ¹iroko paleto teh uèinkov. Torej bi bilo neuporabno plaèevati precej¹njo kolièino ¾ivil, ko bi bila v PRL. 310p magic rezalnik bo zagotovil hitro storitev za velike odmerke potro¹nikov, zbranih v trgovini. Izdelek bo razrezan v simetriène rezine, ki izgledajo zelo privlaèno. Rezalniki so namenjeni za rezanje razliènih ¾ivilskih izdelkov. Uporabite ga lahko za rezanje mehkih izdelkov, kot tudi za srednje mehkobo in celo trdo ali suho. Vse seka po ¾elji kupca, saj je sprememba debeline rezanja normalna in moèna.

Vse hoèe iz no¾aUèinkovitost rezanja je odvisna od ostrine no¾a. No¾ za rezanje 310p v svoji konstrukciji je orodje za ostrenje, ki omogoèa ostrenje no¾ev. Rezalni no¾ se poganja z motorjem preko pol¾nih zobnikov. Tako rezalnik uèinkovito razre¾e celoten izdelek na rezine do debeline 16 milimetrov. Oprema je naravna v okvirju in zagotovo. Pri rezanju ni potrebno pritiskati narezanega ¾ivilskega izdelka, ker je izdelan z gravitacijo. Pri rezanju morate samo premakniti tabelo za hranjenje z roèaja na mizo. Posoda je zelo higienska in pozitivna za zdravje, saj so vsi njeni elementi, ki veljajo za narezano hrano, izdelani iz nerjaveèega jekla. Kaj povzroèa, da na ploskvi rezalnika ni mogoèe ustvariti rje. Vsi elementi rezalnika so zavarovani proti koroziji, zato je pomembno, da ga oèistite brez strahu za na¹e zdravje. Za¾elena je zaradi èistoèe ¾ivljenja in hitre mo¾nosti razstavljanja rezalnika.