Rezalnik gam

Fresh Fingers

V izbranih pisarnah in blagovnih znamkah se uporabljajo ali shranjujejo snovi, ki so lahko odgovorne za ustvarjanje eksplozivnega ozraèja z zrakom. Zlasti bodo prisotne snovi, kot so plini, tekoèine in trdne snovi, ki se znatno razkrojijo, npr. Premogov prah, lesni prah itd.

V takih okoli¹èinah morajo delodajalci opraviti oceno tveganja eksplozije in oceno tveganja eksplozije. ©e posebej navedite ozemlja in stanovanja, kjer se zgodi najveèja nevarnost eksplozije. Eksplozivna obmoèja bi morala biti dodatno koristna v zunanjih prostorih in prostorih. Poleg tega morajo delodajalci pripraviti grafièno dokumentacijo, ki bo uredila in dodatno navedla dejavnike, ki lahko spro¾ijo v¾ig.

Ocena nevarnosti eksplozije je treba opraviti na podlagi zahtev Uredbe ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 v zvezi z minimalnimi zahtevami glede varnosti in zdravja pri delu, povezanih s predlogom eksplozivnega ozraèja v delovnem okolju (Journal of Laws 2010 ¹t. 138. 931.

Kot del ocene tveganja eksplozije se izvedejo znaèilnosti objekta. Imenuje se njegova povr¹ina, ¹tevilo nadstropij, sobe, tehnolo¹ke linije itd. Analizirajo se dejavniki, ki lahko govorijo o nastanku po¾ara ali eksplozije. Izdelani so materiali in slogi, s katerimi bo mogoèe zmanj¹ati in odpraviti po¾arne in hitre nevarnosti. Spozna, katero ¹tevilo vnetljivih snovi obstaja, ki lahko postanejo vir potencialne eksplozije. Nove re¹itve so zasnovane tako, da zmanj¹ajo tveganje eksplozije.