Prevod rezila

Simultano tolmaèenje je nekak¹en naèin prevajanja, ki se opravi v zvoèno izolirani sobi, oseba, ki jo zanima prevajanje, pa mora pripraviti posebej pripravljene slu¹alke za zadnji smisel in izbrati program, ki mu je dodeljen poslu¹alec. kar dokazuje, da bo tolmaè v zvoèno izolirani sobi poslu¹al govor govorca, in potem, skoraj v zadnjem èasu, prevajal. Obstaja tudi vrsta prevajanja, nekateri se ¹tejejo za variacijo simultanega tolmaèenja, ki se imenuje zaporedna interpretacija. Prevajalec, ki igra ta model s prevodom, se pribli¾a govorniku (obièajno na desni strani, pripravi informacije iz svojega govora, da bi prevedel celoten govor. Simultano tolmaèenje na televiziji je zelo podobno simultanemu prevajanju v ¾ivo. Pravzaprav so enake, vodene v zvoèno izolirani sobi, kvalificirani prevajalci, ki imajo miren in profesionalen slog za prevajanje izgovorjenih besed, so tudi ljudje, ki se odloèijo, da se bojijo in so sposobni biti nad èustvi.

Ta naèin prevajanja pa razlikuje veè vpra¹anj. Prviè, ljudje, ki prevajajo za televizijo, morajo imeti glas, ki mu je v¹eè mikrofon. Kot veste, mikrofon izkrivlja glas, zato mora biti oseba, ki prevaja za televizijo, daleè od tega, da bi bila brezhibna dikcija in glasovni ton, ki ga mikrofon ne bo popaèil. Pomembno je, da simultano prevajanje vedno poteka z zvoèno izoliranimi sobami. S prevodom, ki se predvaja na televiziji, se lahko pojavi tema, da v prihodnosti ne bo nobene mo¾nosti, da bi postavili zvoèno izolirano kabino. Dodatni hrup ne le izkrivlja besede govorca, temveè tudi moti, kar je poseben element, ki je obèutek strahu in odvraèanja misli, ki jih mora ustvariti in imuniteto vplivati. Skratka, vèasih se simultano tolmaèenje ne razlikuje od prevoda na televiziji. Vendar ne spremeni dejstva, da bo ¾enska, ki dela na simultanem tolmaèenju na televiziji, delala v de¾eli simultanega tolmaèa, èeprav se lahko pojavijo te¾ave v razliènih situacijah.