Ossolinski modni oblikovalec

V to soboto je bila predstavljena najnovej¹a kolekcija lokalnega proizvajalca oblaèil. Dogodek je pritegnil najveèje ¹tevilo gledalcev, ki so raje videli, kaj so oblikovalci konèali v sezoni. Med obèinstvom smo lahko videli tudi ¹tevilne znane osebnosti, novinarje in politike.Prefinjena razstava je nastala v najbolj¹i podrobnosti in vse je potekalo brez ovir. Na povr¹ini lahko obèudujemo modele, ki predstavljajo èudovito, poletno, roèno izdelano oblaèilo. Uporabljali so samo èiste in mirne tkanine s hitrimi, barvitimi barvami, vkljuèno s bomba¾em, lanenim perilom in svilo. Na¹im novinarjem je bilo v¹eè zraèen, barvit maksi krili v odgovoru, ki je bil konèan. Poleg njih so vzbudili spo¹tovanje èipke in romantiène obleke, pa tudi bluzo z nakitom in vezenim bikinijem. Za tople oblaèila oblikovalci za ¾enske, med drugim tkane klobuke z bogatimi kro¾i¹èi, okra¹ena s èipko in zanimivimi cvetovi.Po koncertu je potekala dra¾ba lepe poroène obleke, izdelane posebej za pomemben boj. Obleka je bila dana osebi, ki je morala ostati anonimna. Poleg tega je bilo na dra¾bi prodanih tudi nekaj oblaèil iz najnovej¹e kolekcije. Dohodek iz te prodaje bo doloèen kot dru¾inski dom. Poudariti je treba, da blagovna znamka ¾eljno podpira razliène prijetne in pozitivne akcije. Njen delodajalec bi veèkrat zapustil na¹e izdelke in ko je bil predmet prodaje celo obisk v tovarni zlata.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najsodobnej¹a zbirka dosegla rastline ¾e v zaèetku maja. Poleg tega je napovedal, da naèrtuje odprtje spletnega trgovanja, v katerem bi bile odgovorne zbirke, kot v stacionarnih hipermarketih.Znano ime oblaèil je eno od najbogatej¹ih proizvajalcev oblaèil na tem obmoèju. V svetu je veè tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sodobnih, predvsem pa najbolj uèinkovitih krojaèevih, krojaèih in oblikovalcih. Vsaka faza imena prina¹a zbirke v sodelovanju z vodilnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se res izka¾ejo za zelo uspe¹ne, tiste pred odprtjem trgovine, tiste, ki so zjutraj pripravljene zaviti na kilometer dolgo. Te zbirke gredo isti dan.Izdelki te ustanove ¾e vrsto let u¾ivajo veliko priznanje med uporabniki, tako v svetu kot tudi v tujini. Pi¹e o njej, ne opazi, kako moè je dobila in katere i¹èejo, da so izdelki najbolj¹e kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: za¹èitna oblaèila za enkratno uporabo