Novih dru b v letu 2015

Od novih podjetij se prièakuje, da bodo bolj prilagodljivi pri odzivanju na potrebe strank. Podjetja, ki i¹èejo druge oblike, s katerimi se ukvarjajo, vse bolj uporabljajo inovativne informacijske re¹itve za ta naèrt. Trenutno je v uradu na voljo veliko sistemov. Delijo tehnologije, ki jih uporabljajo, in stopnjo napredka. Njihova izbira mora biti vedno odvisna od namena in potreb dru¾be.

Najpomembnej¹i dejavnik pri izbiri je njihov dobièek za podporo odloèanju. Informacijski sistemi v pisarnah slu¾ijo predvsem ljudem, da postavijo podatke, jih preverijo in po¹ljejo pozneje. Vendar pa je uporaba metod tega modela me¹ana z visokimi nalo¾bami. Stro¹ki zanje niso odvisni od velikosti podjetja, vendar je vedno velik del stro¹kov podjetja. Vendar pa obstaja sedanja vrsta nalo¾b tveganje neuspeha. Prikazuje se, da ne prejme naèrtovanih ciljev, zaradi katerih nakup programske opreme ne bo uspel. Glavni razlog za neuspeh je uvedba sistema, ki je v nasprotju s potrebami in prièakovanji podjetja. Izdelana je ista napaka znanja ljudi, ki imajo izbiro primerne informacijske re¹itve. Pred izvedbo pa je vredno opraviti natanèno revizijo, ki vam bo povedala, katere re¹itve bodo v glavnem uèinkovite za podjetje. Dodatna prednost je uporaba vodstvenega osebja kot pravih informacij in v IT. Nara¹èajoèa moè procesov, ki se izvajajo v upravljanju, in njihov globalni znaèaj prav tako èakajo, da podjetniki uporabljajo specializirano programsko opremo. Nedvomno ima lahko sodobna tehnologija dober vpliv na vodenje podjetja in njihovo neuporabo bistveno omejuje razvoj podjetja.