Nevarnosti eksplozije metana

Direktiva 94/9 / ES (ATEX je normativna podoba, ki se dvigne na naprave in nadzorne metode. Zadevne naprave so zasnovane v osrednji lestvici, da jih sprejemajo na razdaljah, pri katerih obstaja nevarnost eksplozije metana ali premoga. To naèelo je dokument Evropskega parlamenta in Narade z dne 23. marca 1994.

V poljskem pravnem sistemu je bila predstavljena na podlagi Odloka ministra za gospodarstvo z dne 22.12.2005. UL ©t. 263, toèka 2203 Glavni namen naèela je najprej pribli¾ati zakone dr¾av èlanic, ki se posvetijo opremi in sistemom za varstvo podatkov, za uporabo v nevarnosti eksplozije metana ali premoga. Direktiva pa se uporablja tudi za opremo in za¹èitne sisteme, ki se shranijo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Hkrati je treba opozoriti, da direktiva hkrati zadeva varnostne, nadzorne in regulacijske naprave. Te posode so primerne za namen zunaj obravnavanih obmoèij, vendar prihajajo do doloèenih naprav in za¹èitnih stilov podatkov za namen v bli¾ini eksplozijsko nevarnih obmoèij.Obstajajo izjeme od direktive ATEX. Obravnavano pravilo se med drugim ne prilagaja medicinskim pripomoèkom, ki se uporabljajo v medicinskem podjetju. Ne prena¹a se na opremo, namenjeno za domaèo uporabo, osebno za¹èitno opremo, ladje ali transportno opremo.Ta pravni akt Evropske unije ima posebne zahteve, ki se upo¹tevajo v danih standardih. Poleg tega razvr¹èa potencialno eksplozivne sfere, kot je navedeno v Dodatku ¹t. Tudi k 1999/92 / ES ATEX137 z dne 16/12/1999 "O minimalnih zahtevah za poveèanje zaupanja in zdravja delavcev, ki so potencialno izpostavljeni proizvodnji na obmoèjih z eksplozivno vsebino".Danska in slogi za¹èite so lahko predmet drugih direktiv v zvezi z razliènim videzom in ki ¹e vedno doloèajo lokacijo oznake CE na njej. Ta znak mora biti jasen, enostaven in neunièljiv.Sedanjo direktivo bo nadomestila nova informacija ATEX 2014/34 / EU. Zagovarjanje zadnjega dne 20. aprila 2016.