Nevarnega obmoeja s sekundarnimi kodljivci

mibiomi patchesMibiomi Patches rezine priročen in učinkovit način za izgubo teže

Na zaèetku se lahko dose¾e samo v eksplozivni atmosferi, tj. S plini, hlapi ali prahom. In to je resnica v trgovinah s kemikalijami, rezervoarjih, rafinerijah, elektrarnah, lakirnicah, kemiènih obratih, cementarnah in ¹tevilnih drugih, kjer obstajajo pra¹enje ali izdelki v prahu.

Ker so se v ¹tevilnih dr¾avah Evropske unije dolga leta varnostni predpisi bistveno razlikovali in ¹teli veliko oviro pri izmenjavi blaga, je bilo sklenjeno, da se jih uskladi z napravami, ki sedijo na ranljivih obmoèjih ti Oznake ATEX.

Torej, kaj so oznake ATEX?Pod tem imenom so doloèene podrobne zahteve, podatki v pravnih korakih Evropske unije, ki morajo ustrezati vsakemu izdelku, ki je namenjen za uporabo v potencialno eksplozivnih atmosferah. Zahteve, ki jih ta pravila ne zajemajo, se lahko v doloèenih dr¾avah èlanicah EU urejajo interno, ne morejo se razlikovati od pravil EU, vendar pa zahtev ne morejo poveèati.Vsaka naprava, namenjena za dele¾e v potencialno eksplozivnih okoljih, mora biti oznaèena skupaj z uredbo, uvedeno z direktivo. Te oznake povzroèajo vrsto simbolov, ki doloèajo razliène obvezne parametre za te naprave. In samo:Z doloèitvijo oznake CE na izdelku proizvajalec izjavlja, da ta izdelek ne izpolnjuje strogo zahtev direktive.Prostori, v katerih povzroèa nevarnost eksplozije, so razdeljeni v nevarne prostore. Oznaèevanje nevarnega obmoèja obve¹èa tudi o vrsti nevarnosti in o njeni moèi:- plinska in tekoèa cona ter njuni hlapi so oznaèeni s èrko G- obmoèje gorljivega prahu - èrka D.Nato so bile naprave, odporne proti eksplozijam, spro¹èene v dve skupini:- sila I dobijo podatke za operacije v rudnikih, \ t- skupina II so naprave, namenjene dejavnostim na povr¹ini v prostorih z nevarnimi plini, tekoèinami ali prahom.Naslednja razvrstitev doloèa stopnjo tesnosti ohi¹ja orodja in trdnost za zadetke.Rezultat je temperaturna skupina, tj. Najvi¹ja temperatura povr¹ine, na kateri lahko naprava deluje.Katere so prednosti uporabe znaka ATEX:- zagotavljanje varnosti v industrijskih interesih, \ t- omejevanje gospodarskih izgub zaradi morebitnih gro¾enj ali napak,- zmanj¹anje izpadov v umetnosti, \ t- zagotavljanje zahtevane kakovosti naprav.