Modni oblikovalci na facebooku

Pretekla sobota se je konèala predstavitev najnovej¹e zbirke lokalnih proizvajalcev oblaèil. Dogodek je privabil ne¹teto gledalcev, ki so morali videti, kaj so oblikovalci konèali v rastni sezoni. Med obèinstvom smo lahko celo videli nekaj slavnih, novinarjev in politikov.Rafinirana predstava je obstajala v najmanj¹em trenutku in polnost se je konèala brez kakr¹nih koli ovir. Na tak naèin bi lahko obèudovali modele, ki predstavljajo èudovita, poletna, roèno izdelana oblaèila. Njihovo delo uporablja popolnoma izvirne in lahke tkanine z visokimi barvnimi barvami, vkljuèno z bomba¾em, perilom in svilom. Na¹im poroèevalcem so bile v¹eè zraène, barvite maxi krila v skupaj ustvarjenih kvaèkanje. Poleg tega so jih vplivale tudi èipke, romantiène obleke in bluza z navadnimi in vezenimi bikini. Za toplo obleko so oblikovalci za gospe med drugim predlagali pletene klobuke z zdravim kro¾nim kri¾i¹èem, okra¹ene s èipkami in zanimivimi cvetovi.Po predstavi je bila dra¾ba èudovite poroke, izdelane posebej za sodoben boj. Obleka je bila prodana osebi, ki je ¾elela ostati anonimna. Poleg tega je na dra¾bi prodanih nekaj oblaèil iz najnovej¹e zbirke. Prihodki od trenutne prodaje bodo oznaèeni kot domaèi dom. Poudariti je treba, da dru¾ba prostovoljno podpira razliène uèinkovite in dobre ukrepe. Njen lastnik je veèkrat odlo¾il na¹e izdelke za prodajo in kako je predmet dra¾be celo obiskal eno od tovarn.Predstavnik podjetja nam je povedal, da bo najnovej¹a zbirka v zaèetku maja dosegla rastline. Poleg tega je napovedal, da podjetje razmi¹lja o odprtju raèunalni¹kega poslovanja, v katerem bi bile preproste zbirke drugaène kot v stacionarnih skupinah.Na¹a lastna oblaèilna dru¾ba je eden najveèjih proizvajalcev oblaèil na tem obmoèju. V nekaterih regijah je nekaj tovarn. Zaposluje veè tisoè zaposlenih, v sedanjosti, predvsem pa veliko najbolj¹ih krojaè, ¹karje in oblikovalce. Vedno in tedaj to ime naredi zbirke v skladu z izjemnimi poljskimi oblikovalci. Te zbirke se ukvarjajo z resniènim globokim priznanjem, da mnogi pred zaèetkom trgovine, pripravljeni v enem jutru, sestavljajo dolge èakalne vrste. Te zbirke objavijo en dan.Sade¾e sedanje dru¾be ¾e veè let cenijo potro¹niki tako v svetu kot tudi v tujini. V zvezi z njo pi¹e, da ne omenja ¹tevilnih zadovoljstev, ki jih je prejela, in ki potrjujejo, da je blago najvi¹je kakovosti.

Oglejte si svojo trgovino: enkratno oblaèilo v Var¹avi