Metalurgija ts dubnica nad vahom

Trenutno je metalurgija tisti del, ki obdaja ne le plastiène procese oblikovanja in livarne, temveè je hkrati zainteresiran za prouèevanje struktur v makro obsegu. V tem predmetu se raziskave obièajno izvajajo na metalografskih mikroskopih.

https://ecuproduct.com/si/titan-gel-najboljsi-neinvazivni-nacin-za-povecanje-velikosti-penisa/

Mikroskopija je del, ki se je pojavil pred nekaj sto leti. In samo, odvisno od nove vrste mikroskopov, se je zaèel uporabljati v metalurgiji. V trenutnih fazah so potrebne v knjigi z in¾enirskimi izdelki. Danes so metalografski mikroskopi najbolj znani na tem podroèju, ki se med drugim obrne na iskanje kovinskih napak ali njihovih prebojev. To je zadnja tehnologija slikanja, ki se prena¹a na neprozorne vzorce. Med metalografskimi mikroskopi so med drugim elektronski mikroskopi, ki omogoèajo opazovanje strukture pri atomski stopnji in svetlobnih mikroskopih, za katere je znaèilna manj¹a poveèava. Opazovanja, opravljena z uporabo teh orodij, so zelo pomembna, saj lahko zaradi tega odkrijemo razliène vrste mikro-razpok v dokumentu ali njihovo iniciacijo. Mo¾no je tudi izraèunati fazni prispevek in natanèno doloèanje posameznih faz. Zahvaljujoè temu lahko ¹e vedno ocenimo ¹tevilo in naèin vkljuèevanja, kot tudi mnoge druge pomembne sestavine, iz dejstva, da vidimo metalurgijo. Na primer, pogosto bodo mikroskopska opazovanja novonastalega materiala kupljena za resnièno opazovanje materialne strukture, zaradi èesar lahko v perspektivi prepreèimo ¹tevilne neza¾elene napake.

Uporaba metalografskih mikroskopov je zelo pomembna, saj lahko zaradi tega preprosto zaznavamo materialne napake. Vendar je vredno, da je storitev te vrste opreme obèutljiva. Iz istega preskusnega faktorja ga morajo izvajati le usposobljene osebe.