Literatura o du evnih motnjah

Cyklothymia je opredeljena kot majhna psihiatrièna motnja, imenovana depresivno stanje, ki vedno ne zahteva vedno farmakolo¹kega zdravljenja. Ciklotimija je pogosto primerljiva z distimijo, vendar sta obe du¹evni motnji precej razlièni.

Du¹evne motnjeNaslednji èlanek se bo osredotoèil na poglobljeno predstavitev psihiène anomalije. Od zaèetka in na zaèetku je ciklotimija du¹evna motnja. Verjetno ¾ivi element, ki poganja razvoj bipolarne motnje. Njena kognicija je obièajno dodatna v glavnem in tretjem delu èlove¹kega ¾ivljenja, ponavadi se nana¹a na zlorabo alkohola in v veliki meri destabilizira dru¾beno delovanje.

zdravljenjeSeveda je treba odkrito ciklotimijo takoj zdraviti. Vendar, kot je bilo ¾e omenjeno, bo strogo farmakolo¹ko zdravljenje, primerno za zdravljenje depresije, saj bo dano zdravilo pogosto obravnavalo nalogo, ki stabilizira razpolo¾enje, dopolnilo pa bo psihoterapija.

https://movement-system.eu/si/Motion Free - Preprosta formula za učinkovitost sistema gibanja!

fazePogostost ciklotimije je zaznamovana z moteèimi spremembami razpolo¾enja. Pomembno je razdeliti na dve fazi:

Faza subdepresije: abulija, problem odloèanja, apatija, padec libida in stalna utrujenost ter te¾ave s koncentracijo, motnje apetita, nespeènost, stalen obèutek praznine, ¾alost in pomanjkanje podpore, nezmo¾nost obèutka u¾itka, zanemarjanja, pomanjkanja energijo, pesimistièno znanost in socialni umik.Faza hipomanije - dobro razpolo¾enje, veselost, evforija, visoka samopodoba in samozavest, poveèan spolni nagon, psihomotorna agitacija in omejena potreba po spanju, lovljenje misli, upoèasnitev, zmanj¹ana sposobnost jasnega razmi¹ljanja, te¾ave z zbiranjem pozornosti, agresija in sovra¾nost, obèutek moèi in navdu¹enje, s tveganim vedenjem, zablodami.

Ta bolezen se ponavadi pojavi pri ¾enskah, ki izgubijo bipolarno motnjo. Poleg tega ima ideja elemente, kot so visoka raven kortizola, nizke ravni serotonina in stresne situacije. Imajo tudi velik poudarek in vzgojo ter kraj, v katerem uporabljajo potencialno bolne ljudi.