Ki ima dol nost blagajne od leta 2015

Vodimo trgovino, v kateri se promet evidentira s pomoèjo blagajne. Zelo pogosto kupci ¾elijo plaèati kupljeno blago v tuji valuti, vedno v evrih. Ali je mogoèe registrirati blagajno v tuji valuti?

V klubu z umetnostjo. 111, odst. 3a toèka 1 Zakona o DDV, ki vodi evidenco na blagajne, so zavezanci za DDV dol¾ni izdelati izpisek fiskalnega raèuna ali raèuna iz katere koli prodaje in tiskano dokumentacijo upravljati stranki.

V 10. odst. 1 toèka 14 uredbe o tehniènih pogojih, kot v § 8, odst. V toèki 14 predpisa blagajne, ki ima podatke, ki jih je treba prejeti na fiskalnem raèunu, moramo nujno oznaèiti valuto, v kateri je evidentirana prodaja, vsaj za celotno bruto prodajo.

biostenix sensi oilBiostenix Sensi Oil - Učinkovit način za težave s sluhom

Glavni tehnièni kriteriji in pogoji, ki jih registri ¾elijo izpolnjevati, pa so zapisani v oddelku 2 Uredbe o tehniènih pogojih.

Torej, vsebina § 14 para. 1 tega pravega programa za prodajo v trgovini bi morali imeti, med drugim funkcija: omogoèanje davènemu zavezancu, da spremeni ime valute, v kateri je evidentirana prodaja, tj. njena okraj¹ava, in programiranje dane spremembe vnaprej z vnosom èasa in èasa spremembe; prihranimo trenutek in èas zaèetka vodenja evidenc o prodaji v lastni valuti v fiskalni zavesti, kot tudi pretvorimo vsoto bruto prodaje v druge valute, rezultat konverzije skupaj s potekom in poravnavo plaèil pa je treba zapreti na fiskalnem raèunu z davènim logom in enotami ; pretvorba mora biti izdelana z obèutljivostjo najmanj ¹est decimalnih mest in rezultat pretvorbe mora biti zaokro¾en na dve decimalni mesti.

Za oznaèevanje okraj¹ave imen tujih valut se sklicuje na oznaèbe, ki jih uporablja va¹a Banka Poljske.

Torej, èe je cilj davènega zavezanca prodaja predmetov za delo potro¹nikov, ki plaèujejo vrednost v tujih valutah, potem mora biti praviloma sposoben registrirati blagajno, organizirano v vlogi, ki bo omogoèila pretvorbo menjalnega teèaja.

Iz obrazcev, iz katerih je mogoèe sklepati, da je stalna predstavitev v ¹tudiji, da se nagrada za kupljeno blago obravnava v eurih, v obdobju, ko bo vrednost pogodb doloèena v zlotih. Predpisi, ki pravijo, da DDV ne urejajo vpra¹anja, kak¹en menjalni teèaj moramo sprejeti za pretvorbo zneska zlota v evre.