Jaros aw

Zrak je kljuèni element za ¾ivljenje vseh zaposlenih. Pri vdihavanju v pljuèa se ne absorbirajo samo snovi, ki spodbujajo razvoj, ampak tudi negativno vplivajo na zdravje. Gospod nima notranjega filtra, ki bi dovolil sto odstotkovnim filtriranjem neèistoè, ki se oddajajo v zraku, obdobje njegovega organizma pa je odvisno od okolja, v katerem se pojavi.

V mestih se uporablja vi¹ja stopnja onesna¾enosti, ki jo med drugim ustvarja veèje ¹tevilo avtomobilov na progah in ¹tevilo industrijskih obratov. Vas se pogosteje uporablja s èistim zrakom, kar povzroèa manj vozil in visoko rast. Drevesa in grmovnice so predstavljene kot prave èistilke zraka, ki prepreèujejo degradacijo naravnega okolja. Èlove¹ka dejavnost, ki se nenehno razvija, ¾eli v okviru varovanja zdravja in okolja uporabiti ¹e veliko naprednih re¹itev. Primer tak¹nih postopkov predstavljajo tovarne, ki delujejo na zdravi ravni in vèasih zaposlujejo veè sto ljudi. Problem, ki je ¾e opazen v veèjih tovarnah, ki se ukvarjajo z delom, je onesna¾enost zraka, ki nastane pri izdelavi izdelkov. Premikanje kontaminacije v ozadju negativno vpliva na zdravje zaposlenih in ovira pravilno izvajanje nalog. Pijaèa iz prizadevanj za odpravo tega problema je organizacija naèrtovanja sistemov za ekstrakcijo prahu v ozadju dela, v katerem obstaja ogromen ukrep nepotrebnega prahu. Ta zaplet se pojavlja, med drugim, v mizarskih delavnicah, kjer prah in majhna ¾agovina negativno vplivata ne samo na zaposlene, ampak tudi na dodatno opremo, kar zmanj¹uje njihovo funkcionalnost. Wióry ne predstavlja le gro¾nje za zdravje in produktivnost zaposlenih, ampak tudi za varnost obrata. So vnetljivo dejstvo in èe se pojavijo iskre, se lahko vnamejo. Dobro zasnovan sistem za zbiranje prahu je potem varnostna mre¾a za delodajalca, ki sicer ni nujno zaskrbljen zaradi tehniènega stanja elektrarne, ampak tudi zaradi prodaje velike kolièine bolni¹kega dopusta med zaposlenimi.