Hierarhieni koncept upravljanja

Programska oprema Costomer Relationship Management English je dober koncept upravljanja. Gre za niz postopkov in potrebnih orodij, ki prepoznavajo tudi nalogo, da pravilno upravljajo odnose s stranko. Njegov namen je predvsem avtomatizirati in podpreti proces v odnosu med odjemalcem in organizacijo.

Sistem ¾eli ¾eleznice upravljati na podroèjih, kot so tr¾enje, upravljanje, storitve za stranke ali prodaja. Re¹itev v glavnem pomaga pri upravljanju informacij s stranko. Ta izvedba mora podpirati vsako stopnjo stika uporabnika z agencijo, tj. Prepoznati potrebe stranke, identificirati stranko, skleniti doloèeno transakcijo in zagotoviti poprodajne storitve. Z obve¹èanjem o Costomerjevih odnosih lahko spoznate tri modele tega sloga, in sicer: interaktivni, operativni in analitièni sistem.Interaktivni CRM sistem je izbran kot kontaktni center ali komunikacijski crm. Slu¾i vsem mo¾nim kontaktnim kanalom èloveka s posebno organizacijo. Ta sistem je nastal na podlagi klicnega centra.Operativni CRM sistem vam omogoèa zbiranje in izmenjavo znanja o stranki. Tak¹ne informacije omogoèajo predvsem celovito in univerzalno storitev potencialne stranke. Ta sistem je oznaèen s sistemom spredaj. Zajema tri funkcionalne skupine, kot so tr¾enje, prodaja in tehnièna podpora. Celoten operativni cm pomeni pridobitev stranke, dokonèanje prodaje in vzdr¾evanje èloveka v imenu.Analitièni CRM sistem je v naèrtu analize podatkov o strankah. Preneha predvsem s segmentacijo strank, analizo njihovega ¹tevila, analize zvestobe in ko¹arice.Programska oprema CRM temelji na izdelavi lijaka, imenovanem lijak.Koncept, ki je prisoten na trgu, obstaja ¾e veè let. Toda z nekaj èasa se njegova uporaba ¹e bolj izbolj¹a. Predvsem pa se to dogaja seveda zaradi moènej¹ega in enostavnej¹ega dostopa do podatkovne zveze in novej¹ih metod.Èe povzamemo, programska oprema crm komajda gre v ohlapnej¹e razumevanje vrednosti stranke.