Gsm mikroskop

Da si lahko predstavljamo novo industrijo brez vseprisotne uporabe strojev, ki omogoèajo in spreminjajo èlove¹ko delo. Vse vrste proizvodnih del zahtevajo specializirane tehnologije, ki so nezanesljive in poslu¹ajo okvare. Da bi se izognili negativnemu vplivu napake na vse proizvodne procese, je treba uporabiti preventivne ukrepe, kot so diski z razpoèenjem, tj.

Ti majhni elementi igrajo izjemno pomembno osebo v primeru nenadzorovanega poveèanja pritiska v uspehu neuspeha. Njihovo pravilno delovanje omogoèa prekomerni pritisk na tuje mesto, kar prepreèuje resne po¹kodbe sistema. Glede na to, ali plo¹èice tvorijo tekoèine ali pline, si delijo obliko in vrsto uporabljene tehnologije. Doloèena vrsta teh varnostnih trenutkov je majhen rez, zaradi katerega se prekine, ko je prese¾en medij, v katerem se nahaja. Tehnièno naprednej¹e plo¹èice so narejene z uporabo laserja in imajo le minimalne slabosti v na¹i strukturi, ki segajo na zaèetek glave. Plo¹èe imajo podobno vrednost kot varnostni ventili, vendar je razlika med obema vrstama za¹èite v zadnji, da je treba pomembne zamenjati vsakiè, ko pride do okvare. Njihova zasnova pa jih naredi veliko cenej¹a kot ventili. Varnostna plo¹èa bo verjetno sestavljena in se bo uporabljala istoèasno z ventilom. V tem primeru oba elementa skupaj razvijata svoje dejavnosti. Vloga plo¹èe je pomagati ventilu proti blatu in koroziji, ventil pa v primeru okvare ¹èiti. Pomanjkljivost tega pristopa je naèin uporabe ventila za nekaj slab¹ega v tehnolo¹kih in materialnih parametrih, za kar bomo plaèali manj kot pri uspe¹nem nakupu ventila za lastno delo. Izbira prave re¹itve mora biti odvisna od strani posameznega stroja.