Freshcore splo ni mig odjava sekcije domene projekti vrstni red strani genrator spin title genrator spin tip besede ena pod drugo spin zone eksplozivnih vrst nevarnosti

Zahteva, ki jo je razvila ocena nevarnosti eksplozije in dokument o za¹èiti pred eksplozijami, velja za podjetja, v katerih delo z vnetljivo vsebino prispeva k ustvarjanju nevarnih eksplozivnih atmosfer in dajejo delovnemu mestu nevarnost eksplozije.

Delodajalec mora z shranjevanjem (ali vnosom v polo¾aj snovi, ki so lahko eksplozivne atmosfere z zrakom (tekoèine, trdne snovi z veliko stopnjo mletja prahu ali plinov, oceniti nevarnost eksplozije, pri èemer opozori na ogro¾ene prostore. Doloèiti je treba primerna obmoèja eksplozijskih nevarnosti na mestih in zunanjih obmoèjih skupaj z razvojem grafiène dokumentacije za razvr¹èanje in prikazati dejavnike, ki lahko v njih spro¾ijo v¾ig.

Kartice za za¹èito pred eksplozijami prikazujejo kartice, na katerih je bilo pridobljeno znanje, da ima ena (ali veè kartic eno te¾avo, ki omogoèa zamenjavo kartice v smislu, v katerem so bile izvedene spremembe, in ne celotnega dokumenta. Vsaka kartica mora vsebovati glavo in polje, ki ustreza vsebini.

Na splo¹no je podan v treh delih dokumenta:- prvi del, ki vsebuje splo¹ne informacije, tj. izjave delodajalca, seznam obmoèij z opredeljenimi viri v¾iga, podatki o datumih pregleda uporabljenih za¹èitnih ukrepov in njihovem opisu,- drugi del, ki vsebuje podrobne informacije, in sicer: seznam uporabljenih kemiènih snovi vnetljivih vrednosti, proizvedenih ali surovin v pisarni v ¹tevilkah, ki so lahko gorljiva sestavina eksplozivnega ozraèja (tudi njihova kakovost; opis postopkov in delovnih mest, na katerih se uporabljajo navedene gorljive snovi, ocena nevarnosti in predvideni scenariji eksplozije ter uèinki eksplozije; ukrepe, uporabljene v naèrtu prepreèevanja, ki so hitri in prepreèujejo njegove rezultate, \ t- tretji del, ki vsebuje nasvete in dopolnilne materiale, tj. zadnja stran mora vkljuèevati skico lokacije potencialno eksplozivnih con, opis uporabljene metode tveganja, dokumente, potrebne za pripravo tega pisma, ali seznam dokumentov, ki ka¾ejo na stanovanje, seznam referenènih dokumentov, seznam in informacije o pripravi SPP.

Èe povzamemo: èe bi bila potencialno eksplozivna cona doloèena na delovnem mestu, bi bilo treba izvesti priporoèilo uredbe ministra za gospodarstvo z dne 8. julija 2010 o minimalnih zahtevah glede zaupanja v delo in higiene v zvezi s ponudbo eksplozivnega ozraèja v delovnem okolju (Dz.U. 138, toèka 931.