Fiskalni novitus mini davek

Vsak podjetnik, ki ima na¹e blagajne v na¹em imenu, se vsak dan bori z drugo te¾avo, ki jo te jedi lahko ustvarijo. Kot vsa raèunalni¹ka oprema blagajne niso neodvisne od funkcij in vèasih pokvarijo. Vsak lastnik podjetja ne ve, da bi moral imeti v vseh elementih, v katerih se register premika s pomoèjo blagajne, drugo tak¹no napravo - samo v primeru odpovedi prvega.

nutresin24.eu nutresinNutresin - Herbapure Ear - Učinkovit način za izboljšanje funkcije slušnega organa!

Zaradi pomanjkanja rezervne blagajne pri nadaljnji prodaji blaga ali pomoèi lahko davèni urad nalo¾i kazni, saj bo to prepreèilo evidentiranje prodajnih zapisov na mestu okvare glavne opreme. Dokumenti, shranjeni v blagajni, morajo vkljuèevati servisno knji¾ico blagajne. Ta seznam vkljuèuje ne le popravila naprave, temveè tudi informacije o fiskalizaciji blagajne ali spremembah v njenem spominu. V servisnem delu je treba vpisati tudi edinstveno ¹tevilko, ki jo je blagajni dala davèni urad, ime dru¾be in naslov prostorov, kjer se znesek obravnava. Vsi ti nasveti so potrebni za uspeh nadzora davène pogodbe. Kakr¹ne koli spremembe v zavedanju blagajne in njenih sprememb so naloge strokovne slu¾be, s katero se mora vsak podjetnik, ki uporablja blagajne, spomniti podpisane pogodbe. Kaj je dobro - obvestite davèni urad o vseh spremembah v storitvi blagajne. Prodaja na fiskalne zneske bi se morala izvajati neprekinjeno in èe je pomnilnik blagajne poln, je treba zamenjati zadnji pomnilnik, pri èemer se pomnilnik bere. Branje pomnilnika blagajne lahko obstaja - tudi ob popravilu, ki ga opravi in izkljuèno poobla¹èeni subjekt. Poleg tega je treba to opraviti v prisotnosti delavca davènega urada. Iz branja fiskalne blagajne je izdelan ustrezen protokol, katerega kopija sama vstopi v davèni urad, druga pa podjetniku. Ta protokol potrebuje za shranjevanje v skladu z razliènimi dokumenti, ki se nana¹ajo na blagajno - njegova odsotnost lahko vodi do nalo¾itve kazni s strani urada.