Finaneno poroeilo fundacije za daveni urad

Z novimi spremembami Zakona o davku na dodano vrednost, ki so zaèele veljati 1. januarja 2015, so davène blagajne obvezen element, ki je osnova za poravnavo poslov. In vsi poslovni ljudje tega ne morejo storiti.

Odpust iz namena imetja blagajneRegistrske blagajne niso obvezne za osebe, katerih letni promet ne presega 20.000 PLN, obveznost registriranja blagajne pa velja samo za podjetja, ki prodajajo blago za delo fiziènim osebam in kmetom. Hkrati morajo podjetja, ki so dol¾na voditi poravnave z uporabo blagajn, registrirati vsako transakcijo, ki so jo pridobili po nakupu blagajne. Podjetja, ki so med letom presegla svojo prodajo v vi¹ini 20.000 PLN, bi morala po dveh mesecih zaèeti bele¾iti svoj dobièek z uporabo blagajne, pri èemer prièakujejo dan, ko so presegli navedeno omejitev. Blagajne ne smejo biti podjetja, ki zagotavljajo izobra¾evalne, finanène, zavarovalne in telekomunikacijske storitve.Olaj¹ava za nakup gotovineNakup blagajne je stro¹ek veè sto zlotov, vendar lahko podjetnik, ki kupi blagajno, raèuna na preboj do 90% nabavne vrednosti, odbitni znesek ne sme presegati 700 zlotov. Da bi izkoristil tak¹en odbitek, mora podjetnik, ki je kupil blagajno, vrniti pisno izjavo o uporabi blagajne, preden jo uporabi, z resnièno doloèitvijo uporabe blagajne in potrdilom o delovanju zahtev za naprave za zapisovanje z zakonom o DDV. Vendar pa se lahko oprostitev nakupa blagajne izgubi, ko se blagajna ne servisira. V skladu z zakonom bi bilo treba naprave, ki registrirajo prodajo, servisirati vsaj enkrat na vsakih 25 mesecev v strokovnih slu¾bah.Na fiskalno blagajno je dodatno vezana tudi obveznost shranjevanja kopij izdanih potrdil (za 2 leti in dnevnih, tedenskih in meseènih poroèil (za 5 let od konca obraèunskega leta, v katerem so bila predlo¾ena. Seveda je cilj blagajne izdajanje originalnih potrdil strankam.