Finaneni naert urada

Program enova je finanèni in raèunovodski sistem, ki stanovanju zagotavlja celovito raèunovodsko in finanèno podporo za podjetje. Ta storitev se konèa zlasti pri bele¾enju dokumentacije, knji¾enju tega seznama, pripravi izjav ter tekoèih in rednih poroèil.

Program enova med drugim omogoèa tudi vodenje spletne strani z delom izvleèkov podsektorjev. Poleg tega vam omogoèa, da prijavite DDV na nakupe in prodaje. Poleg tega vam daje mo¾nost dokumentiranja dokumentov. Govorimo o dokumentih, ki niso raèuni - na primer nedavni banèni izpiski, spomeniki, uvozni dokumenti, gotovinska poroèila ali plaèilni listi. Ta program vam omogoèa primerjavo ravnote¾ij in prometa. Omogoèa tudi poravnavo s potro¹niki in naèrtovanje plaè. Z ekskurzijo si zaslu¾i tudi dejstvo, da program enova omogoèa registracijo valutnih poravnav. To se opravi skupaj s tabelo teèajev in tudi z avtomatskim izraèunom in evidentiranjem teèajnih razlik.Vodenje dnevnikov v tem programu se razvrsti v skupine doloèenih vrst dokumentov. Zapisi dokumentov se po¹ljejo na njihovo samodejno objavo na spletnih mestih. Program vsebuje zelo pregledne evidence DDV. DDV se lahko izraèuna tako na podlagi gotovine kot na podlagi nastanka poslovnega dogodka. Program vam ponuja tudi mo¾nost vodenja gotovinskih in banènih poroèil. Poleg tega gre na fotografijo ravnote¾ij in prometa. Omogoèa opredelitev bilanc stanja podjetij.Program je trenutno urejen v dokumentaciji, ki se nana¹a na raèune pri izvajalcih. Tu govorim najprej o obrestnih zapisih, opominih, prenosih, potrditvah bilance.Program Enova bo kupljen za upravljanje upravljanja s èlove¹kimi viri. Gre za zelo ¹iroko funkcionalnost, ki se nenehno ¹iri, zato je priporoèljiva tudi za podjetja z vsemi uspehi. Skratka, program enova je odlièen finanèni in raèunovodski sistem.