Enin govori angle ko

Èeprav prevajalski trg trenutno pre¾ema nedavne talente (vsako leto na tisoèe ¾ejnih ¹tudentov zapusti filolo¹ke fakultete, je iskanje najbolj¹ega, najte¾jega in najbolj stro¹kovno uèinkovitega prevajalca veliko te¾je.

Vse v prid dejstvu, da so ponudbe, povezane s prevodom - bodisi konteksti, bodisi enakimi ustnimi pripombami - veliko, vendar ¹tevilne od njih niso izjemne. Predpostavimo torej, da je namen na¹ih prizadevanj razumeti angle¹èino v prestolnici. Katero metodo lahko najdemo? Kako ne "priti v" na slabo kakovost in ponudbo èasa, predvsem pa, da bi se izognili zapravljanju èasa in denarja? O vsem tem bomo posku¹ali povedati v zadnjem gradivu.

Pojav ponudbe na internetu je kljuèni dejavnik pri iskanju dobrega prevajalca. Od na¹ih glav moramo zavrniti vse tiste predloge, katerih gradnja je bila zgo¹èena v tri ali ¹tiri stavke. Pravi prevajalec, kot diplomant angle¹ke filologije ali katerega koli drugega, lahko reèe nekaj veliko o sebi - in je prisoten v tak¹ni obliki, da potencialnega kupca spodbudi, da uporabi njegovo pomoè. Pomembno je, da je prilo¾nost, ki jo predstavlja prevajalec, vsebinska in zgo¹èena, vendar s trenutno jedrnatostjo ne moremo smeti. Na¹e mnenje bi se morali osredotoèiti na prevajalce, ki govorijo vnaprej, na katere teme se najbolje poèutijo - ¹e posebej, da ¾elimo dati neumno predavanje v ¹olo ali na univerzo, in specializirano besedilo, ki zahteva prevajalsko izku¹njo (pogosto je specializiran besedni zaklad verjetno preveden napaèna oseba, ki ni poznana v temi, in vredno je najti tisto, ki bo vedela, kaj potrebuje¹. V organizaciji za prevajanje je vredno iskati pravega prevajalca.

Druga pomembna tema je prevajalèeva èasovnost - pomembno je, da nam prevede prevod v nekaj dneh. Pogosto lahko naletimo na prevajalce, ki v na¹i ponudbi ne omenjajo nièesar o problematiki izvajanja. Od njih ne bi bilo sprejemanja (èe ne bomo pri njih izvedeli osebno, ko bomo prejeli delo. Èe nas hoèe pravoèasno, tudi mi ne ¾elimo poslu¹ati izgovorov o tem, ali enake bolezni ali iste zlomljene noge bolje vlagajo v zaupanja vrednega mo¹kega. Tu gre za celotno izjavo: ocenimo verodostojnost ponudbe. Èe vidimo, da je njen oèe veliko èasa v kuhanju, smo lahko preprièani, da ga ¾eli na lastne stranke.