Du evno bolezen ki se govori z vami

Vedno bolj moden naèin za shranjevanje ¾ivilskih proizvodov je vgradnja v vakuum. Zakaj se vakuumsko pakiranje hrane poka¾e kot najvarnej¹i sistem za njegovo skrivanje?

Koristi za zdravjeDajanje hrane v vakuumski center jih varuje pred dostopom nevarnih mikroorganizmov. Vakuumski stroj odteka iz vsebnika, v katerem se hranijo hrana in zrak skupaj z mikrobi v njem. Zahvaljujoè temu je hrana v sodobnem mediju dlje èasa sve¾a. Treba je dodati, da je ta mo¾nost pakiranja skupna vrednost hrane za insekte, ki prena¹ajo bakterije in viruse.

Vrednosti okusaV vakuumske posode lahko shranjujete stare in mokre izdelke. Moka in sladkor zaradi te tehnike se ne strdita niti ne zahtevata naknadnega pregleda. Mokri izdelki ne izgubijo svoje elastiènosti in soènosti, kar najpogosteje doloèa njihov okus. Med tradicionalnim skladi¹èenjem se najhitreje zmanj¹ujejo izdelki, ki vsebujejo ma¹èobo in olje. Èe jih nosimo v vakuumskih pogojih, ma¹èobe, shranjene v njih, niso ¾areèe. Telo in ribe v tem ukrepu ohranjajo ustvarjalnost in dober okus. Prednosti vakuumsko pakiranih ¾ivil niso omejene na surovine. Dokazano je bilo, da je meso hitreje marinirano v mediju, ki je brez zraka.

Vakuumski stroj - opis delovanjaHranilna vreèka se najprej usmeri v delovno komoro. Zapiranje pokrova omogoèa zaèetek postopka filtriranja zraka. Po popolni odstranitvi se vreèka hermetièno zapre in konèa. Druga tehnika vakuumskega pakiranja je namestitev inertnega plina v vsebnik, ki vsebuje ¾ivila. Po zapiranju pokrova vakuumskega stroja se posoda napolni s plinom in hermetièno zapre.Uporaba vakuumskih strojev je veliko naprednej¹a, poleg tega pa je najprimernej¹i naèin shranjevanja hrane. Roène èrpalke na trgu pa niso dovolj za odstranitev vsega zraka iz posode, ki vsebuje ¾ivila. Tako pripravljena hrana je dovolj, da se jo da v hladilnik, zaradi èesar bo ohranila svojo ustvarjalnost dlje in bo moènej¹a in popolnej¹a.