Du evne motnje mladostnikov

V dobi nara¹èanja znanja in mednarodnih transakcij in korporacij se vse bolj pomembno ukvarjajo vse vrste prevajalcev in se sooèajo s strastjo pri prevajanju gradiva iz doloèenega jezika v drugo. Razlikujemo veè vrst finanènih ali pravnih prevodov, kot tudi same prevajalce, ki jih obravnavajo.

Za osnovni tip, tj. Zaprise¾ene prevode, jih tvorijo zaprise¾eni prevajalci, ki so tudi ti zaupanje javnosti. Izvajanje vplivanja na to varianto je zahtevano s sodnimi dokumenti, procesnimi listinami, ¹olskimi dokumenti, potrdili, spisi o osebnem stanju, potrdili ter drugimi suhimi in razpolo¾ljivimi dokumenti.

Potem bomo lahko spoznali specializirane prevode. Na ¾alost so za prevajalce, ki se osredotoèajo na njih, potrebna posebna znanja in socialna potrdila. Vendar pa je ekipa, ki je edini prevajalec, ki se prebudi s prevodom takih èlankov, strokovnjak ali pa misli v doloèeni industriji. Poleg tega mora ekipa vkljuèevati strokovnjake in lektorje, kot so odvetniki, strokovnjaki za IT ali in¾enirji.

Na splo¹no se prevodi lahko nana¹ajo na skoraj vsa podroèja ¾ivljenja. Pri tem pa je pomembno, da spoznamo ¹tevilne od njih, ki so ponavadi najbolj zahtevne. Sestavljajo najnovej¹i pravni tipièni èleni, kot so pogodbe, pisma o nameri, sodbe, notarske listine, garancije trgovin.Nato se lahko razlikujejo finanèni in banèni prevodi, ki so na splo¹no gospodarski. Ti vkljuèujejo vsa poroèila, ideje in pozive za financiranje EU, poslovne naèrte, posojilne sporazume, banène predpise itd.

Navedeni so tudi vsi komercialni dokumenti, kot so transportni in tovorni dokumenti, materiali za ogla¹evanje in tr¾enje, carinski predpisi, vse prito¾be in tudi sporazumi EU.

Poleg njih pogosto najdemo tudi tehniène in informacijske publikacije, npr. Navodila za stroj in orodje, predstavitve, poroèila, gradbeni materiali, lokalizacijo programske opreme, tehnièno dokumentacijo, navodila za uporabo raèunalni¹kega programa.

Prav tako si zapomnimo toliko medicinskih besedil, kot so na primer evidence o kliniènih presku¹anjih, evidence o bolnikih, seznami medicinske in laboratorijske opreme, znanstvena besedila, kakovost zdravil, letaki in besedila iz paketov zdravil, dokumenti o registraciji novih zdravil.