Blagajno s predalom cen

V na¹i - vendar ne samo poljsko - zakonski obveznosti, da izpolnite vsa vpra¹anja v blagajni. Vsako, tudi najmanj¹o transakcijo, je treba kupiti v blagajni, ker zahteva plaèilo DDV.

Ko blagajno za nakup v trgovini, je to odvisno od nakupa posebne slu¾be, ki ima za cilj opravljanje na¹e denarne zadeve. Denarni Finanèni Krakow stanovanje lahko, v katerih je mogoèe kupiti vsako fiskalno napravo, ki bo najbolj ustrezal podroèju informiranja. & Nbsp; To je zaposleni kot & nbsp; trgovina & nbsp; & nbsp in storitev, so upravièeni do zadnjega, da se spremeni znesek DDV, ki je programirana v blagajno, se vnese ustrezne doloèbe, na podlagi katerih je znesek davènih sprememb. Samo poobla¹èeni servis lahko ¹e morebitne spremembe na podroèju blagajno.

Multilan Active

Blagajni¹ki register je samo navadna oprema, ki se lahko po¹koduje, zato mora vsakdo, ki opravlja komercialne ali storitvene dejavnosti in skrbi za denar, ustvariti po¹kodovano blagajno. Po¹kodovan blagajni¹ki register mora biti znan kot ¾e popravljen, brez smisla vzroka za ¹kodo in kako ta ¹koda vpliva na nadaljnje delovanje trgovine. To je lahko dokaz, da je tiskalnik slab, kar pomeni, da je na raèunu prikazan le del besedila. Vendar pa je lahko nepopoln potrdilo, da davèni urad izda pooblastilo za izdajateljsko podjetje!

Zato, èe je le opazovati po¹kodbe blagajne, ne bi smeli to popraviti samo na roki. Po¹kodovana je treba zagotoviti zaèasno izkljuèeni iz knjigarna, in se denar iz razliènih aktivni in v njegovi odsotnosti - zapreti trgovino, dokler ne popravilo sistema. Glede na to, da lahko neuspeh blagajno ovira delo celotne trgovine, denarne storitve deluje zelo enostavno, in posku¹ajo odpraviti napake na redni osnovi, oziroma v najkraj¹em mo¾nem èasu. Torej, potem ko je ugotovil morebitne napake v izdelavi gotovini, ne sme stati, da to popravimo na svoje - razpis za slu¾bo in se obrnite na serviserja, da pridejo, ali neposredno pogon denarja za stanovanjske servisiranje, seveda, ko je izklopljen in varnost. Ta postopek je treba izvesti ¾e mogoèe bug je hitro fiksna, in lahko èrpamo nazaj iz blagajni¹kih depozitov.