Blagajna kf 03 oran na

Ozemljitev je najpomembnej¹i trenutek vse elektriène energije. Vsakdo misli, da v ozemljitvenih ¾icah ni napetosti in da v njih ne sme biti elektriènega toka, èeprav je zelo drugaèen .... V vsakem domu ali vodeno je na stotine metrov ozemljitvenih ¾ic, toda za kaj? Ali je to zato, ker je vtiènica ozemljena, v njej ni elektriène energije, ko z njo ni prikljuèeno niè? Kako pomembno je ozemljiti celotno elektrièno napeljavo? Èe nameravate dobiti odgovore na ta vpra¹anja, preberite to objavo na enem koncu.

https://ecuproduct.com/si/money-amulet-najboljsi-nacin-za-pritegnitev-bogastva-in-zivljenjske-srece/

Kaj pomeni, da je elektrièna napeljava ozemljena? Dober odgovor najdemo v samem vpra¹anju, vendar bomo razlo¾ili, kolikor bomo lahko. Konec koncev, v vsaki hi¹i, v kateri so vtiènice, poleg faznega in nevtralnega vodnika, obstajajo tudi ozemljitvene ¾ice. Za posamezne naprave se ne zakljuèijo v nobenem merilu. Nato so to za¹èitni vodniki, ki so obièajno name¹èeni v domaèem stikalnem bloku, od koder so usmerjeni na kovinski element, ki je neposredno povezan s tlemi. Za kak¹en namen je utemeljen? Seveda, kot smo ¾e omenili, je ozemljitev za¹èitni sistem, ki se ¾e vrsto let prilagaja v svojih obratih. Drugi razlog za ozemljitev je delovno stanje, saj zahvaljujoè temu pravilno delujejo vse jedi, ki pridejo v blok. Èe ¾elite omogoèiti ta ¾anr, morate omeniti, da imajo razliène oznake. Izjemno velik je PE-za¹èitni vodnik, ki uporablja rumeno-zeleno in PEN, ki je nevtralen proces, ki ima dodatno za¹èitno funkcijo. Kabel vsebuje modro barvo. Tudi vtiènice, ki nimajo ozemljitvenega zatièa, so vrsta za¹èite pred elektriènim udarom. Obièajno imajo taki vtièi oznako (dva prekrivajoèa se kvadrata, kar pomeni, da ne smeta biti ozemljena.