Blagajna elzab fp 600

Prviè, zamisel je, da blagajna in fiskalni tiskalnik nista enaka. Obstajajo jedi, ki se med seboj zelo razlikujejo. Èeprav se pogosto zamenjujejo med seboj, imajo razliène prodajne registracijske sisteme, za katere so znaèilne razliène funkcije.

Blagajne imajo popoln naèin prodaje. Vsebujejo zbirko èlankov in pomoèi, zato vam ni treba biti povezan z nobeno drugo napravo. Tako lahko reèete, da so samozadostni. Ker imajo manj dela kot finanèni tiskarji, so cenej¹i, kar je seveda prednost. Znano je, da vsi gledajo do zadnjega, da bi ustvarili visok dobièek in hkrati najmanj porabili.Fiskalni tiskalniki so obse¾ne blagajne. Poleg zmo¾nosti tiskanja fiskalnih raèunov in upravljanja prodajnega sistema imajo tudi obse¾nej¹e funkcije. Na primer, lahko spremljajo inventar proizvodov, ki jih podjetje obravnava v zasebni ponudbi. Zahvaljujoè tej mo¾nosti vedno veste, kaj lahko v doloèenem trenutku manjka iz skladi¹èa in kaj je treba kupiti v podobnem èasu. Poleg tega lahko dodajo nove promocije njihovemu slogu. Ne samo obièajno zni¾anje cen, temveè tudi cenej¹a prodaja uèinkov v paketu, na primer: kupite dva izdelka, tretji pa dobite brezplaèno. Druga znaèilnost je torej v tem, da obstaja funkcija neposrednega tiskanja raèunov z DDV, kadar je to mogoèe, in mo¾nosti izbolj¹anja potrdila pred tiskanjem. Tak¹ni predlogi nimajo davènih blagajn. Pri spoznavanju iz blagajn pa niso samozadostni in pravilno delujejo, ¾elijo biti povezani z zunanjim prodajnim sistemom, to je raèunalnikom. To je tudi zadnja prednost kot tudi bolezen. Bolezen obstaja zadnji, da brez raèunalnika ni upanja za tiskanje potrdil. Nakup raèunalnika ima zadnje in dodatne stro¹ke. Prednost je v tem, da so podatki o prodaji v raèunalniku natanènej¹i in enostavnej¹i. Fiskalni tiskalniki se zato v stanovanjih, kjer je baza podatkov o materialih bistveno moèna, zelo posvetujejo. Kljub ogromni prednosti prednosti fiskalnega tiskalnika pred blagajno, preden se odloèite za nakup, je vredno razmisliti, ali potrebujemo tako profesionalno opremo. Za ¾enske, ki vodijo majhne prodajalne, ne potrebujete tako obse¾nega sistema dela, stro¹ki za blagajno pa so kraj¹i od fiskalnega tiskalnika.